Zpět

3) Popis zapojení

Vlastní obvody transceiveru jsou umístěny na plošných spojích a jednotlivé funkční celky jsou rozděleny takto:

Signál z antény přichází přes kontakt b1 anténního relé do vstupní laděné pásmové propusti L502,3,4 a je zesilován v kaskodovém stupni (Q501,502). V jeho kolektorovém obvodu je zapojen laděný obvod, odkud se odebírá signál do vyváženého směšovače s tranzistory Q505,504. Z kolektorového obvodu je MF signál přiváděn přes diodový spínač do krystalového filtru a dvoustupňového MF zesilovače, osazeného tranzistory KS 500 (Q107, Q110).
Detekce signálu se provádí product detektorem, který je osazen dvojitým tranzistorem KC 510 (Q112). Přes regulátor "NF zisk" je NF napětí přivedeno do zesilovače s MA 0403 A (Q113) , nebo prochází přes aktivní CW filtr osazený operačním zesilovačem MAA 504 (Q208).
Z posledního stupně MF zesilovače se odebírá napětí pro řízení AVC, po detekci je stejnosměrný signál zesílen tranzistorem KC 508 (Q111) a ovládá zisk obou MF stupňů a vstupního kaskodového zesilovače prostřednictvím KF 517 (Q503). V emitorovém obvodu Q 111 je zapojen S-metr.
Pro přijímací i vysílací část transceiveru se využívá společného VFO, jehož rozsahy jsou přepínány společně s ostatními obvody. VFO obsahuje celkem tři tranzistory. Laditelný oscilátor je osazen tranzistorem MOS-FET KF 521 (Q301), a k vytvoření potřebných kmitočtů je použito dvou cívek, k nimž se pomocí relé připojují příslušné kondenzátory. Dvoustupňový zesilovač s KS 500 (Q302, 303) upravuje napětí na potřebnou úroveň. V poloze "příjem" lze VFO rozlaďovat pomocí varikapu.K transceivru je možno připojit externí VFO.
SSB signál je získáván na frekvenci 9 MHz. Oscilátor nosné je osazen tranzistorem KSY 62 (Q101). Krystaly pro LSB a USB se přepínají elektronicky. Do diodového balančního modulátoru (Q105) přichází NF signál z regulátoru hloubky modulace a dvoustupňového mikrofonního zesilovače, osazeného tranzistory KC 508 (Q 106, 107). Zesílení DSB signálu zajišťuje jednostupňový zesilovač s tranzistorem KS 500 (Q102). Za ním následuje čtyřkrystalový filtr se šíří pásma 2,2 kHz. Za filtrem je zapojen impedanční transformátor osazený tranzistorem KS 500 (Q103), odkud dále postupuje USB nebo LSB signál do směšovače vysílací části.
Směšovač vysílače je symetrický a je osazen párovanými tranzistory KS 500 (Q401, 402). V jejich kolektorovém obvodu je zapojen pásmový filtr, za kterým následuje širokopásmový zesilovač se dvěma tranzistory KS 500 (Q403, 404). Budící stupeň PA je osazen tranzistorem KF 630, v jehož kolektorovém obvodu je transformátor s laděným sekundárem. Tento obvod je naladěn pevně na střed příslušného pásma.
Koncový stupeň je osazen dvěma elektronkami QQE 03/12 (dvojitá tetroda), jež mají všechny systémy spojené paralelně. V anodovém obvodu je zapojen jednoduchý Pí-článek s pevně nastavenou výstupní impedancí.
Přepínání provozu transceiveru RX/TX se může provádět ručně nebo hlasem (VOX). Pro ovládání hlasem se signál z mikrofonu zesiluje tranzistorem KC 508 (Q201) a přes tranzistory (Q202, 205) ovládá relé.
Při telegrafním provozu se klíčuje prostřednictvím tranzistoru (Q206) oscilátor 1,5 kHz, osazený tranzistorem KC 508 (Q207), který moduluje vysílač. Tento oscilátor je rovně� v provozu v poloze "ladění".
Sí�ový nebo bateriový zdroj zajišťuje pro transceiver tato napětí:

4) Instalace zařízení

Transceiver byl v ÚRD pečlivě seřízen a proto do něj neprovádějte žádné zásahy. Před připojením k síťovému napětí propojte kabelem zdroj s transceiverem a zařízení uzemněte(zemnící svorka je na zadním panelu). Pak připojte anténu s nesymetrickým napaječem 70 Ohmů. Používejte takové napáječe, na kterých PSV nepřekračuje hodnotu 1:3. Před zapnutím se přesvědčte, zda funkční přepínač "A" je v poloze LSB, nebo USB. Chladící otvory v horním a dolním krytu skříně, jak zdroje tak transceiveru, nesmí být zakryty.
Jestliže zařízení bylo uloženo v chladnu, necháme po přenesení zařízení do teplé místnosti vyrovnat teplotu (až zmizí orosení), a potom teprve můžeme transceiver uvést do chodu.

5) Popis jednotlivých ovládacích prvků

A. Funkční přepínač


B.Hloubka modulace TX
C. Regulace hlasitosti RX
- v levé krajní poloze vypíná napájecí napětí +12V ss v transceiveru

D1. VOX-PTT
D2. NF CW filtr - SSB
D3. TRCV-RIT
D4. VFO-EXT
D5. KAL-ZAP

E. Ladění VFO

F. Ladění anodového obvodu koncového stupně

G. Přepínač pásem

H. Ruční řízení VF zisku RX

I. Ladění vstupních obvodů RX

J. RIT - rozladění VFO v poloze "příjem"

K. Nastavení rysky stupnice při kalibraci

L. S-metr a pomocný měřící přístroj

M. Přepínač měřících míst

Tato měření lze provést pouze v poloze "vysílání". V poloze "příjem" je vždy ve funkci S-metru.

6) Obsluha transceiveru

- Naladění:
Zařízení připravíme k provozu dle pokynů v bodě 4. Zapneme síťový vypínač a vyčkáme nažhavení koncových elektronek - cca 1 minutu. Přepínačem pásem (G) zvolíme žádané pásmo. Přepínač měřících míst (M) nastavte do polohy 1 - katodový proud. Do anténního konektoru připojte zatěžovací bezindukční odpor 70 Ohmů 40W. Funkční přepínač (A) přepněte do polohy 4 - ladění. Tím se uvede do provozu vysílač. Potenciometrem (B) - hloubka modulace vybudíme PA. Anodový obvod koncového stupně vyladíme do rezonance, otáčením knoflíku (F). Ladí se na nejmenší katodový proud. Ladění provádějte co nejkratší dobu - prodloužíte tak životnost koncových elektronek. Potom přepněte přepínač (M) do polohy 3 - výkon a proveďte doladění koncového stupně na maximální výstupní výkon při plném vybuzení. Pokud je k transceiveru připojen telegrafní klíč, můžete naladění provádět v režimu CW při zaklíčování. Zatěžovací odpor nahraďte anténou. Vstupní obvody přijímače nalaďte na maximální šum, nebo na maximální úroveň přijímaného signálu potenciometrem (I). Zaklíčujte vysílač a proveďte jemné doladění na maximální výstupní výkon s připojenou anténou.

- Provoz SSB
Vysílací část se ladí podle předchozího odstavce. Způsob ovládání vysílače zvolte tlačítkem D1. Je-li stlačeno, ovládá se zapínání vysílače tlačítkem na mikrofonu. Není-li stlačeno, je zapojeno ovládání VOX. Citlivost VOX nastavíme potenciometrem na zadním panelu tak, aby přepínací relé neodpadávalo mezi jednotlivými slovy. Potenciometr (B) - hloubka modulace vytočte zhruba do jedné poloviny. Pokud je tlačítko D3 (RIT) nestlačeno, je VFO v poloze "příjem" naladěno na shodnou frekvenci jako při vysílání. Jestliže bude D3 stlačeno, je VFO v poloze "příjem" jemně rozlaďováno varikapem, jehož napětí je ovládáno potenciometrem (J). Pokud je potenciometr (J) nastaven na značku, jsou přijímací a vysílací frekvence shodné.

- Provoz CW
Ladění vysílače bylo popsáno v odstavci "Naladění". Citlivost VOX nastavíme při klíčování obdobně, jako při provozu SSB. To není nutné provádět v případě, kdy ovládáme přepínání příjem/vysílání šlapkou. Pro nastavení tlačítka D3 (RIT) platí to, co bylo uvedeno v odstavci "provoz SSB". Charakteristiku přijímače je možno zlepšit zařazením NF aktivního filtru 850 Hz, to se provede stisknutím tlačítka D2.

- Spolupráce s externím příslušnstvím
Transceiver Otava může být také použit jako budič pro lineární koncový stupeň. K tomuto účelu jsou na konektoru K5 (EXT RX) vyvedena příslušná ovládací napětí. Na špičce č.1 konektoru K5 je v poloze "příjem" +12V. V poloze "vysílání" je na špičce č.3 napětí +12V. Na tato napětí lze připojit zátěž s maximálním odběrem 150 mA. Lineární zesilovač musí být vybaven přepínáním antény na budič.
Externí VFO lze připojit do konektoru K7. Na jeho špičkách jsou vyvedena tato napětí:

Důležitý dodatek, aneb co v návodu nenajdete.

1)Díky zvolenému kmitočtovému plánu se obrací postranní pásma SSB na pásmu 7 MHz - 40m. Pro zde převažující a doporučený provoz LSB je nutno zvolit pásmo USB.
2)- Vestavěné VFO kmitočtovou stabilitou neodpovídá dnešním požadavkům. Pokud je v pořádku, provozně vyhoví na pásmech 80m a 20m, kde kmitá v okolí 5 MHz, pro ostatní pásma je použitelné pouze na kontrolní poslech. Pro vysílání na dalších pásmech je nutné kvalitní a stabilní externí VFO.
3)- Ani spektrální čistota vysílaného signálu neodpovídá současným požadavkům. Přídavné filtry pro jednotlivá pásma mezi TRXem a anténou lze jen doporučit, o popsané možnosti připojit externí PA nemá vůbec smysl uvažovat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zde jsou naskenovaná schémata zapojení TRXu Otava. Kvalita není nejdokonalejší, ale přečíst se dají. Případně se budou muset v nějakém grafickém editoru upravit do velikosti vhodné k vytištění. Jeden obrázek je vždy jeden list původního schématu.

Deska "200" - ovládání a logiky

Deska "100" - mezifrekvenční zesilovač

Deska "400" a blok "600" - vysílací díl, VF PA

Deska "500" - vstupní díl přijímače (mechanické přepínání rozsahů)

Deska "300" oscilátor VFO

TR1-009 Blokové schéma

Schéma propojení bloků není oskenované, ale pouze ofocené. Omluvte prosím nižší kvalitu.

Zpět